Om

Återanvändning av gamla gravar

För att bevara karaktären på kyrkogårdarna och för att utnyttja kyrkogårdarnas utrymme på ett bra sätt, återanvänds gamla gravar som lämnats tillbaka.

Skälen till återlämnande kan vara många, till exempel att anhöriga meddelar att de inte längre orkar sköta graven, att gravrätten på 25 år löpt ut och det inte anmälts någon ny gravrättsinnehavare eller att graven blivit vanvårdad. Vid vanvård återtar Kyrkogårdsförvaltningen skötseln av graven.

Många återgångsgravar är gamla och har vackert utformade stora gravstenar. Dessa gravplatser kan återanvändas genom att till exempel den gamla ramen bevaras och att den gamla gravstenen återanvänds genom att man vänder på den och förser den med ny text. Det kan vara både ekonomiskt och miljövänligt.