Just nu pågår markarbeten på Östra kyrkogården invid gränsen mot Videdal. Träd har tagits ned och området grävs upp. Orsaken är att Malmö kyrkogårdsförvaltning behöver fler gravplatser eftersom Malmös befolkning stadigt ökar.

Inför planeringen upptäcktes föroreningar i jorden som funnits där sedan lång tid tillbaka och marken behöver saneras. Därför har förvaltningen blivit tvungen att ta bort träd och annan växtlighet samt frakta bort stora massor av jord.

Efter saneringen och dräneringsarbete jämnas marken ut. Sedan kommer grusgångar och gräsytor att anläggas. Det är även planerat för cirka 30 nya träd, mindre buskage och annan växtlighet. Exakt hur gravplatsen kommer att se ut är ännu inte klart, men sannolikt är att den kommer att ha en liknande karaktär som de intilliggande gravkvarteren.

Platsen beräknas vara klar och tas i bruk under 2022.