I denna kungörelse från Kyrkogårdsutskottet i Malmö per den 9/5 2018 hittar du en förteckning
över de gravplatser där gravrätten blivit  förverkad på grund av uppenbar vanvård.

För mer information, kontakta kundtjänst, tfn 040-27 92 00.